logo

Spoločnosť pre skladovanie, a. s. patrí medzi dôležité podniky slovenského hospodárstva. Zakladateľmi Spoločnosti pre skladovanie, a. s. sú spoločnosť TRANSPETROL, a. s. a Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Na základe vloženého nepeňažného vkladu má TRANSPETROL, a. s. na základnom imaní podiel 86,55 % a Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 13,45 %.

Hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti je skladovanie ropy a ropných výrobkov, ako aj prenájom skladovacích priestorov vhodných na skladovanie ropy a ropných výrobkov. Svoje hlavné podnikateľské aktivity Spoločnosť pre skladovanie, a.s. vykonáva najmä pre Agentúru pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, pre ktorú zabezpečuje činnosti skladovania a údržby núdzových zásob ropy a ropných výrobkov.

Vývoj spoločnosti

Spoločnosť pre skladovanie, a. s. bola založená dňa 26. augusta 2013 a do obchodného registra bola zapísaná 4. septembra 2013. Zakladajúcimi akcionármi spoločnosti sú TRANSPETROL, a. s. a Správa štátnych hmotných rezerv. Akcionári nadobudli akcie v rozsahu splatených vkladov, ktoré boli realizované vo forme nepeňažných vkladov, a to vložením skladovacích zariadení pre skladovanie ropy a ropných výrobkov.

Spoločnosť pre skladovanie, a. s. bola založená s hlavným predmetom podnikania „skladovanie ropy a ropných výrobkov”, ktorých majoritným odberateľom je Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. Spoločnosť začala svoju podnikateľskú činnosť ihneď po založení. Od roku 2014 okrem svojej hlavnej činnosti začala poskytovať aj služby v oblasti prenájmu skladovacích zariadení.

Spoločnosť pre skladovanie, a. s. má v úmysle v nasledujúcich obdobiach naďalej diverzifikovať svoje podnikateľské aktivity. Tento cieľ chce dosiahnuť najmä zvýšením tržieb za prenájom skladovacích zariadení, ako aj zvýšením počtu obchodných partnerov, pre ktorých chce poskytovať svoje služby.

Obchodné aktivity

Hlavnou podnikateľskou činnosťou Spoločnosti pre skladovanie, a. s. je skladovanie ropy a ropných výrobkov. Činnosti skladovania a údržby núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Spoločnosť pre skladovanie, a.s. vykonáva najmä pre Agentúru pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

V roku 2019 Spoločnosť pre skladovanie, a. s. na základe zmluvy o skladovaní plánovala z tejto činnosti získať 24 599 076 EUR. Uvedený plán sa spoločnosti podarilo splniť na 100 %.

V záujme diverzifikovania svojich podnikateľských aktivít spoločnosť prenajíma skladovacie zariadenia na skladovanie ropných výrobkov. Najvýznamnejším obchodným partnerom v tomto segmente bol v roku 2019 Zväz pre skladovanie zásob, a. s.

Na základe uzatvorených zmlúv Spoločnosť pre skladovanie, a. s. plánovala v roku 2019 z tejto činnosti získať tržby vo výške 1 569 270 EUR. Vďaka obchodným aktivitám vedenia spoločnosti sa tento plán podarilo naplniť na 100 %.

V roku 2019 sa potvrdila orientácia na „core business“, t.j. skladovanie ropy, ktoré predstavuje celkový podiel na výnosoch z hospodárskej činnosti 93,91 %.

Organizačná štruktúra

Predstavenstvo

Ing. Peter Ufnár
Predseda predstavenstva
Vznik funkcie: 01.07.2020  

Ing. Katarína Vršanská
Člen predstavenstva
Vznik funkcie: 01.07.2020

Ing. Ivan Bilohuščin
Člen predstavenstva
Vznik funkcie: 01.07.2020

Dozorná rada

JUDr. Dušan Kyseľ
Predseda dozornej rady
Vznik funkcie: 01.07.2020 

Lucia Popluhárová
Člen dozornej rady
Vznik funkcie: 01.07.2020 

Ing. Ladislav Stehlík
Člen dozornej rady
Vznik funkcie: 01.07.2020

Výročné správy

Informácie

Kariéra


Verejné súťaže

Obsah tejto časti je chránený overovacím kódom

Kontakt

Spoločnosť pre skladovanie, a. s. patrí medzi významné podniky v rámci ropného priemyslu na Slovensku.

Obchodné meno: Spoločnosť pre skladovanie, a.s.
Sídlo: 919 33 Trakovice 461
IČO: 47 400 781
Právna forma: akciová spoločnosť
Deň vzniku: 04. 09. 2013
Obchodný register: Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo: 10607/T
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Základné imanie: 71 524 700 EUR
E-mail: sps@spsas.sk
Tel: +421 2 5064 1790